Usage statistics for v2201912110192104849

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 176
Total Files 125
Total Pages 154
Total Visits 91
Total kB Files 172
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 90
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 25
Total Unique User Agents 57
. Avg Max
Hits per Hour 7 17
Hits per Day 176 176
Files per Day 125 125
Pages per Day 154 154
Sites per Day 90 90
Visits per Day 91 91
kB Files per Day 172 172
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.02% 125
Code 400 - Bad Request 2.84% 5
Code 404 - Not Found 26.14% 46

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 176 100.00% 125 100.00% 154 100.00% 91 100.00% 90 100.00% 172 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 10 10 5.68% 6 6 4.80% 8 8 5.19% 8 8 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 10 10 5.68% 8 8 6.40% 8 8 5.19% 19 19 10.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 7 7 3.98% 7 7 5.60% 7 7 4.55% 9 9 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 4 2.27% 4 4 3.20% 4 4 2.60% 5 5 3.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6 6 3.41% 4 4 3.20% 5 5 3.25% 4 4 2.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 7 7 3.98% 4 4 3.20% 6 6 3.90% 6 6 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 12 12 6.82% 9 9 7.20% 11 11 7.14% 10 10 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 9 9 5.11% 8 8 6.40% 9 9 5.84% 9 9 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 2.84% 5 5 4.00% 5 5 3.25% 6 6 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 8 8 4.55% 5 5 4.00% 7 7 4.55% 8 8 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 11 11 6.25% 6 6 4.80% 11 11 7.14% 10 10 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 17 17 9.66% 13 13 10.40% 15 15 9.74% 16 16 9.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 15 15 8.52% 11 11 8.80% 11 11 7.14% 15 15 8.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 12 12 6.82% 6 6 4.80% 11 11 7.14% 9 9 5.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 8 8 4.55% 4 4 3.20% 8 8 5.19% 6 6 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 10 10 5.68% 8 8 6.40% 8 8 5.19% 10 10 5.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 14 14 7.95% 9 9 7.20% 10 10 6.49% 10 10 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 11 11 6.25% 8 8 6.40% 10 10 6.49% 13 13 7.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 111 63.07% 127 73.96% 0 0.00% 0 0.00% /
2 8 4.55% 5 2.85% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
3 3 1.70% 6 3.43% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 1 0.57% 2 1.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 1 0.57% 5 2.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
6 1 0.57% 6 3.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 111 63.07% 127 73.96% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 1.70% 6 3.43% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
3 1 0.57% 6 3.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
4 8 4.55% 5 2.85% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 1 0.57% 5 2.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
6 1 0.57% 2 1.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 6 of 6 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 111 63.07% 58 81.69% /
2 8 4.55% 7 9.86% /deactivated/
3 3 1.70% 3 4.23% /froxlor/
4 1 0.57% 1 1.41% /webalizer/
5 1 0.57% 1 1.41% /webalizer/usage_201912.html
6 1 0.57% 1 1.41% /webalizer/usage_202005.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 111 63.07% 58 82.86% /
2 8 4.55% 7 10.00% /deactivated/
3 3 1.70% 2 2.86% /froxlor/
4 1 0.57% 1 1.43% /webalizer/
5 1 0.57% 1 1.43% /webalizer/usage_201912.html
6 1 0.57% 1 1.43% /webalizer/usage_202005.html

Top 30 of 90 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 58 32.95% 58 46.40% 88 50.95% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.40% 84.54.153.9
2 6 3.41% 2 1.60% 3 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.20% 193.27.229.26
3 5 2.84% 0 0.00% 2 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 87.251.70.207
4 3 1.70% 3 2.40% 2 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.30% 111.202.101.90
5 3 1.70% 0 0.00% 0 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 111.23.19.149
6 3 1.70% 1 0.80% 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.20% 66.249.76.128
7 2 1.14% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.17
8 2 1.14% 2 1.60% 2 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 162.142.125.35
9 2 1.14% 0 0.00% 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.20% 203.90.236.199
10 2 1.14% 0 0.00% 1 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 217.182.15.152
11 2 1.14% 0 0.00% 1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 35.206.158.168
12 2 1.14% 2 1.60% 1 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.20% 54.36.148.181
13 2 1.14% 1 0.80% 2 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 62.210.189.2
14 2 1.14% 1 0.80% 2 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.20% 66.249.76.14
15 2 1.14% 1 0.80% 1 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 66.249.76.156
16 2 1.14% 2 1.60% 1 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 66.249.76.158
17 2 1.14% 2 1.60% 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.20% 66.249.76.9
18 2 1.14% 0 0.00% 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 68.183.188.21
19 2 1.14% 0 0.00% 1 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 82.223.128.209
20 2 1.14% 2 1.60% 1 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 83.28.48.114
21 1 0.57% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 103.47.200.91
22 1 0.57% 1 0.80% 1 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 103.61.195.35
23 1 0.57% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 106.38.0.4
24 1 0.57% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 106.38.0.67
25 1 0.57% 1 0.80% 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 113.173.107.169
26 1 0.57% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 114.255.160.161
27 1 0.57% 1 0.80% 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 114.33.170.89
28 1 0.57% 1 0.80% 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 114.34.176.197
29 1 0.57% 1 0.80% 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 114.35.250.205
30 1 0.57% 0 0.00% 0 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 121.235.122.47

Top 10 of 90 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 58 32.95% 58 46.40% 88 50.95% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.40% 84.54.153.9
2 1 0.57% 1 0.80% 6 3.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 185.191.171.14
3 1 0.57% 1 0.80% 5 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 185.191.171.15
4 6 3.41% 2 1.60% 3 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.20% 193.27.229.26
5 2 1.14% 1 0.80% 2 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 62.210.189.2
6 2 1.14% 1 0.80% 2 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.20% 66.249.76.14
7 5 2.84% 0 0.00% 2 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 87.251.70.207
8 2 1.14% 2 1.60% 2 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 162.142.125.35
9 3 1.70% 3 2.40% 2 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.30% 111.202.101.90
10 1 0.57% 1 0.80% 2 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.10% 185.191.171.40

Top 25 of 25 Total Referrers
# Hits Referrer
1 108 61.36% - (Direct Request)
2 13 7.39% https://tabletki.org/
3 11 6.25% https://apteka.info/
4 10 5.68% https://doska.info/podat-obyavlenie
5 4 2.27% https://tabletki.org/dlya-potencii
6 3 1.70% https://careprost.org/careprost
7 3 1.70% https://tabletki.org/levitra
8 3 1.70% https://twitter.com/saitobyavlenii
9 3 1.70% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/
10 3 1.70% https://www.google.ru/search
11 1 0.57% http://prookhotu.ru/oxota-na-gluxarya
12 1 0.57% https://avtocarsp.ru/dodge-challenger-poluchil-firmennyy-paket-ot-liberty-walk/
13 1 0.57% https://bestwebber.ru/tekstovye-obiavleniia-google-ads-bydyt-pokazyvatsia-v-rezyltatah-poiska-youtube/
14 1 0.57% https://careprost.org/bimatoprost
15 1 0.57% https://med-bolnica.ru/3-glavnyh-mifa-ob-eko-razvenchivaet-vrach-reproduktolog/
16 1 0.57% https://moypodrostok.ru/perexodnyj-vozrast-2/problemy-perexodnogo-vozrasta-u-malchikov.html
17 1 0.57% https://navigatorlaw.ru/zakon/budjetniy-kodeks_17/
18 1 0.57% https://ok.ru/doskaobyavlenii
19 1 0.57% https://rt-milk.ru/product/masloizgotovitel-periodicheskogo-deystviya-mpd
20 1 0.57% https://sanitarywork.ru/i.php
21 1 0.57% https://tabletki.org/nabory
22 1 0.57% https://tabletki.org/sredstva
23 1 0.57% https://tasmed.ru/eht_lareneg_atad/eye_sesaesid/index_dilpt25_dicer1796.html
24 1 0.57% https://vk.com/doskaobyavlenii
25 1 0.57% https://www.cumir.ru/ivan-akulov

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 33.33% https://doska.info/podat-obyavlenie
2 1 33.33% https://tabletki.org/
3 1 33.33% https://vk.com/doskaobyavlenii

Top 15 of 57 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12 6.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
2 11 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 10 5.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
4 9 5.11% Mozilla/5.0
5 9 5.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 8 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 6 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 6 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 6 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 5 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 4 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 4 2.27% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
13 3 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
14 3 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
15 3 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2

Usage by Country for October 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 176 100.00% 125 100.00% 172 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23