Usage statistics for v2201912110192104849

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 128
Total Files 53
Total Pages 105
Total Visits 63
Total kB Files 105
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 67
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 15
Total Unique User Agents 31
. Avg Max
Hits per Hour 5 26
Hits per Day 128 128
Files per Day 53 53
Pages per Day 105 105
Sites per Day 67 67
Visits per Day 63 63
kB Files per Day 105 105
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 41.41% 53
Code 400 - Bad Request 21.09% 27
Code 404 - Not Found 32.03% 41
Code 405 - Method Not Allowed 0.78% 1
Code 408 - Request Timeout 4.69% 6

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 128 100.00% 53 100.00% 105 100.00% 63 100.00% 67 100.00% 105 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 1.56% 2 2 3.77% 2 2 1.90% 2 2 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 15 15 11.72% 4 4 7.55% 13 13 12.38% 9 9 8.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 4 3.12% 3 3 5.66% 3 3 2.86% 4 4 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 9 9 7.03% 3 3 5.66% 7 7 6.67% 6 6 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6 6 4.69% 5 5 9.43% 5 5 4.76% 8 8 7.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 6 6 4.69% 4 4 7.55% 4 4 3.81% 9 9 8.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 26 26 20.31% 2 2 3.77% 26 26 24.76% 3 3 2.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 2.34% 0 0 0.00% 2 2 1.90% 1 1 0.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 3.91% 2 2 3.77% 4 4 3.81% 3 3 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3 3 2.34% 2 2 3.77% 3 3 2.86% 2 2 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 6 6 4.69% 2 2 3.77% 4 4 3.81% 3 3 3.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 5 5 3.91% 3 3 5.66% 5 5 4.76% 4 4 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 6 6 4.69% 2 2 3.77% 4 4 3.81% 4 4 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 12 12 9.38% 8 8 15.09% 9 9 8.57% 27 27 25.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 2 1.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 0.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4 4 3.12% 2 2 3.77% 3 3 2.86% 4 4 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 6 6 4.69% 5 5 9.43% 5 5 4.76% 10 10 9.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 8 8 6.25% 4 4 7.55% 6 6 5.71% 5 5 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 45 35.16% 56 53.69% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.56% 2 1.47% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
3 2 1.56% 6 5.67% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 2 1.56% 14 13.40% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.78% 5 4.73% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 1 0.78% 5 4.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 45 35.16% 56 53.69% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.56% 14 13.40% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 2 1.56% 6 5.67% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 1 0.78% 5 4.73% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 1 0.78% 5 4.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
6 2 1.56% 2 1.47% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 45 35.16% 44 91.67% /
2 2 1.56% 1 2.08% /deactivated/
3 2 1.56% 1 2.08% /froxlor/
4 2 1.56% 1 2.08% /html/
5 1 0.78% 1 2.08% /webalizer/usage_201912.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 45 35.16% 39 88.64% /
2 2 1.56% 1 2.27% /deactivated/
3 2 1.56% 1 2.27% /froxlor/
4 2 1.56% 1 2.27% /html/
5 1 0.78% 1 2.27% /webalizer/
6 1 0.78% 1 2.27% /webalizer/usage_201912.html

Top 30 of 67 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 25 19.53% 1 1.89% 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 172.105.4.63
2 9 7.03% 1 1.89% 4 4.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 125.75.1.17
3 5 3.91% 5 9.43% 22 21.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 51.254.59.113
4 4 3.12% 2 3.77% 5 4.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 95.108.213.3
5 3 2.34% 1 1.89% 2 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 122.51.129.110
6 3 2.34% 1 1.89% 2 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 175.126.145.10
7 3 2.34% 3 5.66% 5 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 185.246.116.54
8 3 2.34% 1 1.89% 2 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 60.28.204.205
9 3 2.34% 0 0.00% 0 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.63.227.26
10 2 1.56% 2 3.77% 1 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 157.55.39.187
11 2 1.56% 2 3.77% 1 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 17.58.99.230
12 2 1.56% 2 3.77% 3 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 185.246.116.48
13 2 1.56% 2 3.77% 3 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 185.246.116.49
14 2 1.56% 2 3.77% 3 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 185.246.116.51
15 2 1.56% 0 0.00% 1 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 27.50.177.29
16 2 1.56% 0 0.00% 1 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 35.210.207.218
17 2 1.56% 0 0.00% 1 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 35.210.99.239
18 2 1.56% 1 1.89% 1 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 45.136.108.44
19 2 1.56% 1 1.89% 2 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 5.255.174.141
20 2 1.56% 1 1.89% 1 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 5.45.207.32
21 2 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 79.11.216.204
22 1 0.78% 1 1.89% 1 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 103.70.146.230
23 1 0.78% 1 1.89% 1 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 103.94.0.50
24 1 0.78% 1 1.89% 1 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 106.120.173.124
25 1 0.78% 1 1.89% 1 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 125.167.59.168
26 1 0.78% 0 0.00% 0 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.125.121.64
27 1 0.78% 0 0.00% 0 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.236.188.157
28 1 0.78% 1 1.89% 1 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 138.219.71.97
29 1 0.78% 0 0.00% 0 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15.188.84.42
30 1 0.78% 0 0.00% 0 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.33

Top 10 of 67 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5 3.91% 5 9.43% 22 21.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 51.254.59.113
2 4 3.12% 2 3.77% 5 4.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 95.108.213.3
3 1 0.78% 1 1.89% 5 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 46.229.168.137
4 3 2.34% 3 5.66% 5 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 185.246.116.54
5 9 7.03% 1 1.89% 4 4.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 125.75.1.17
6 2 1.56% 2 3.77% 3 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 185.246.116.48
7 2 1.56% 2 3.77% 3 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 185.246.116.49
8 2 1.56% 2 3.77% 3 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 185.246.116.51
9 3 2.34% 1 1.89% 2 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 122.51.129.110
10 3 2.34% 1 1.89% 2 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 175.126.145.10

Top 15 of 15 Total Referrers
# Hits Referrer
1 114 89.06% - (Direct Request)
2 1 0.78% http://tenerifebikecenter.com/
3 1 0.78% http://www.tenerifebikecenter.com/
4 1 0.78% https://cumir.ru/alisher
5 1 0.78% https://cumir.ru/egor-engelgardt
6 1 0.78% https://cumir.ru/kseniya-lavrova-glinka
7 1 0.78% https://cumir.ru/nataliya-vorobeva
8 1 0.78% https://ilovediscovery.ru/page/chas-iks-2-seriya
9 1 0.78% https://ilovediscovery.ru/page/everest-za-granyu-vozmozhnogo-2-sezon-5-seriya
10 1 0.78% https://ilovediscovery.ru/page/kruche-ne-pridumaesh-1-sezon-39-seriya
11 1 0.78% https://ilovediscovery.ru/page/mega-stroyki-5-sezon-5-seriya-olimpiyskiy-centr-vodnogo-sporta-london
12 1 0.78% https://ilovediscovery.ru/page/na-predele-2-sezon-3-seriya-boevoy-vodolaz-vvs
13 1 0.78% https://ilovediscovery.ru/page/polety-vglub-alyaski-9-seriya-koshelek-ili-tweto
14 1 0.78% https://moypodrostok.ru/rasskazyi-dlya-podrostkov/prikolnyiy-sluchay-iz-zhizni-nachalo-znakomstva-dvuh-vlyublyonnyih
15 1 0.78% https://www.cumir.ru/vladimir-belousov

Top 15 of 31 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9 7.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
2 6 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 5 3.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27
4 5 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
5 4 3.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebo
6 4 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
7 4 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
8 4 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
9 4 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 4 3.12% curl/7.47.0
11 3 2.34% Go-http-client/1.1
12 3 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
13 3 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
14 3 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
15 3 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0

Usage by Country for January 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 128 100.00% 53 100.00% 105 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23